Van zodra, gedurende de looptijd van een bouwproject, meer dan één aannemer bij het bouwproces betrokken is (al dan niet gelijktijdig) is het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht. Leveranciers van bouwmaterialen of van stortklaar stortbeton, worden eveneens beschouwd als aannemers, evenals bedrijven die de nutsvoorzieningen aansluiten. 

Praktisch

Voor de start van de werken voert de veiligheidscoördinator een analyse uit van het ontwerpplan en stelt hij een veiligheids- en gezondheidsplan op zodat architecten, bouwheren en/of aannemers dit kunnen verwerken in hun lastenboeken. 

Tijdens de werken controleert de veiligheidscoördinator regelmatig de werken en maakt een verslag van zijn bevindingen. 

Na de werken wordt een "postinterventiedossier" (PID) afgeleverd met alle relevante informatie, verkregen van de verschillende partijen, en alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken.